نرم افزارکنترل کیفیت

نرم افزارکنترل کیفیت

نرم افزارکنترل کیفیت

نرم افزارکنترل کیفیت

۱- ثبت برنامه کنترل وکنترل کیفیت اقلام ورودی حین تولیدومحصول نهایی

۲-ثبت نتایج کنترل کیفیت ورودی حین تولید ومحصول نهایی

۳-اجرای ردیابی سریع ازکنترلهای انجام شده

۴-تهیه گزارشات موضوعی-تاریخی

۵-SPC PLAN

۶-رسم نمودارهای مختلف

۷- ثبت  کنترل محصول نامنطبق

 دانلودراهنمای نرم افزار