دکتر ایشی کاوا

دکتر ایشی کاوا

Ishikawa

وي‌ در سال ۱۹۰۰ در كشور روماني‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از پايان‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ و عالي‌ در شركت‌ بل‌و سپس‌ وسترن‌ الكتريك‌ مشغول‌ بكار شد. در ۱۹۵۱ اولين‌ كتاب‌ خود را با عنوان‌ “راهنماي‌ جامع‌ كنترل‌ كيفيت‌”منتشر كرد كه‌ سبب‌ شهرت‌ جهاني‌ او شد . فصل‌ اول‌ اين‌ كتاب‌ اقتصاد كيفيت‌ و در برگيرنده‌ تشبيه‌ معروف‌ او ازهزينة‌ كيفيت‌ ، با تعبير طلا در معدن‌ است‌ .

جوران‌ نيز همانند دمينگ‌ با كارها و فعاليتهاي‌ دكتر شوارت‌ آشنا شد. وي‌ همچنين‌ استاد دانشگاههاي‌ نيويورك‌بود. در دهه ۷۰ و بويژه‌ سال ۱۹۷۹ ، وي‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ كيفيت‌ به‌ انجام‌ مشاوره‌، برگزاري‌سمينارهاي‌ آموزشي‌ و تهيه‌ جزوات‌ و منابع‌ آموزشي‌ پرداخت‌. فعاليتهاي‌ مذكور در قالب‌ مؤسسه‌ كيفيت‌ جوران‌صورت‌ مي‌ گرفت‌ .وي‌ در سخنرانيهاي‌ خود بيشتر بر بهبود برنامه‌ ريزي‌ و اهداف‌ سازماني‌ تأكيد مي‌ كرد ،مباحث‌ براي‌ مديران‌ ژاپني‌ داراي‌ غناي‌ مديريتي‌ مطلوبي‌ بود . او بارها بر اين‌ نكته‌ تأكيد كرد كه‌ كنترل‌ كيفيت‌بايد جزء لايتجزاي‌ مديريت‌ كيفيت‌ باشد .

در نظر جوران‌ كيفيت‌ با مفهوم‌ ” مطابقت‌ با كاربرد ” تفسير و تبيين‌ مي‌ شود. بدين‌ معني‌ كه‌ استفاده‌ كننده‌ از كالا يا خدمت‌ بايستي‌  بتواند نياز يا خواست‌ خود را از كالا يا خدمت‌ برآورد سازد

جوران‌ معتقد است‌ كه‌ مديريت‌ مسئول ۸۰ درصد مشكلات‌ كيفيت‌ بوده‌ و براي‌ همين‌ نقص‌ صفر را كافي‌ نمي‌داند و مي‌ گويد كه‌ اين‌ نظريه‌ بر اساس‌ اين‌ است‌ كه‌ مشكلات‌ از بي‌ احتياطي‌ كاركنان‌ و بي‌ انگيزگي‌ آنها ايجاد مي‌ گردد . وي‌ معتقد است‌ كه‌ آموزش‌ دراز مدت‌ و مستمر براي‌ ارتقاي‌ كيفيت‌ بايد از مديران‌ ارشد شروع‌ گردد وبر اين‌ باور است‌ كه‌ اين‌ امر مديران‌ را تحريك‌ مي‌ كند ، زيرا باور مديران‌ اين‌ است‌ كه‌ آنها نيازهاي‌ اجرايي‌ رامي‌ دانند و آموزش‌ را مختص‌ كاركنان‌ و ناظرين‌ و مهندسين‌ مي‌دانند . او كيفيت‌ را تصادفي‌ نمي‌ داند و معتقد است‌ كه‌ براي‌ كيفيت‌ بايد برنامه‌ ريزي‌ گردد دكتر جوران‌ انديشه‌ تثليث‌ كيفيت‌ را بنيان گذاري‌ كرد كه‌ عبارت‌ است‌ از برنامه‌ ريزي‌ كيفيت‌ ، بهبود كيفيت‌ و كنترل‌ كيفيت‌ . توجه‌ به‌ اين‌  سه‌ اصل‌ ، ايشان‌ را به‌ ارائه‌ نقشه‌ جاده‌ هاي‌ برنامه‌ ريزي‌ كيفيت‌ مي‌رساند .

شكل‌ ۱ ـ مديريت‌ كيفيت‌ از ديدگاه‌ جوران‌

 كنترل‌ كيفيت/برنامه‌ ريزي‌ كيفيت‌/نوسان‌ خاص ‌(حل‌ مشكل‌)/منطقة‌ تازه‌ كنترل‌ كيفيت

ارتقاي كيفيت

ايشان‌ عناصر كليدي‌ برنامه‌ ريزي‌ كيفيت‌ را به‌ شرح‌ ذيل‌ بيان‌ نموده‌ است‌ .

برنامه‌ ريزي‌ كيفيت‌ :

۱ – مشتريان‌ را مشخص‌ كنيد.

۲ – نيازهاي‌ مشتريان‌ را مشخص‌ كنيد.

۳ – نيازهاي‌ آنان‌ را به‌ زبان‌ قابل‌ فهمي‌ ترجمه‌ كنيد.

۴ – محصولي‌ را طراحي‌ و توليد كنيد كه‌ پاسخ‌ گوي‌ اين‌ نيازها باشد.

۵ – ويژگيهاي‌ محصول‌ را مشخص‌ تر كنيد تا نيازهاي‌ خود و مشتريان‌ را برآورده‌ سازد.

بهبود كيفيت‌ :

۶ – فرايندي‌ را كه‌ بتواند محصول‌ مورد نظر را توليد كند ، طراحي‌ نماييد .

۷ – فرايند را بهينه‌ كنيد.

كنترل‌ كيفيت‌ :

۸ – اثبات‌ كنيد تحت‌ شرايط‌ عملياتي‌ ، فرايند قابليت‌ توليد محصول‌ دارد .

۹ – فرايند را به‌ عمليات‌ تبديل‌ كنيد .

وي‌ بر اين‌ اعتقاد بود كه‌ در هر سازماني‌ بنا به‌ سلسله‌ مراتب‌ سازماني‌ سه‌ نوع‌ زبان‌  متفاوت‌ وجود دارد.

 ۱ – زبان‌ مختص‌ مديريت‌ ارشد ، كه‌ همه‌ چيز را از زاويه‌ مالي‌ بررسي‌ مي‌ كند.

(speaks dollars)

 ۲ – زبان‌ مختص‌ مديريت‌ مياني‌ ، كه‌ مسائل‌ را از ديدگاه‌ اجرائي‌ و مالي‌ بررسي‌ مي‌ كند.

(speaks things and dollars)

 ۳ – زبان‌ مختص‌ مديريت‌ پائيني‌ ، كه‌ مسائل‌ را صرفا”  از ديد اجرائي‌ بررسي‌ مي‌ كند.

(speaks things)

 از آنجائيكه‌ در ديدگاه‌ وي‌ نيز كيفيت‌ گرائي‌ ، معيار دگرگون‌ سازي‌ رفتار مديران‌ بعنوان‌ سنگ‌ بناي‌ تغيير در لايه‌ هاي‌ سازمان‌ مي‌ باشد ، لذا با استفاده‌ از روشهاي‌ كنترل‌ فوق‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ آنها مي‌ توان‌ زمينه‌ هاي‌نيازمند به‌ بهبود را شناسائي‌ و به‌ ايجاد تغيير و اصلاح‌ امور كمك‌ كرد. براي‌ انجام‌ اين‌ عمل‌ جوران‌ نمودار هزينه‌كيفيت‌ را پيشنهاد مي‌ كند كه‌ با زبان‌ پول‌ با مديران‌ سخن‌ مي‌ گويد.

 نمودار هزينه‌ كيفيت‌ جوران‌ نشان‌ مي‌ دهد كه‌ نه‌ تنها مديران‌ نسبت‌ به‌ هزينه‌ محصولات‌ خراب‌ آگاه‌مي‌گردند ، بلكه‌ هدفهاي‌ برنامه‌ كيفيت‌ را نيز تبيين‌ مي‌ كنند ، بدين‌ معني‌ كه‌ اقدامهاي‌ بهبود كيفيت‌ تا زماني‌ادامه‌ مي‌ يابد كه‌ بازگشت‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ وجود نداشته‌ باشد .

دكتر جوران‌ يك‌ رويكرد ده‌ ماده‌اي‌ به‌ كيفيت‌ دارد :

۱ – ايجاد آگاهي‌ نسبت‌ به‌ ضرورت‌ بهبود و فرصت‌ لازم‌ جهت‌ تحقق‌ آن‌

۲ – تعيين‌ و تعريف‌ اهداف‌

۳ – ضرورت‌ انجام‌ سازماندهي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ با

   ` تشكيل‌ شورا

   ` طرح‌ مشكلات‌

   ` تعريف‌ طرحهاي‌ بهبود

   ` تعيين‌ تيم‌ هاي‌ بهبود

   ` تعيين‌ اعضاي‌ تيمها و تعريف‌ وظايف‌

۴ – فراهم‌ كردن‌ امكانات‌  آموزش‌

۵ – اجراي‌ طرحهاي‌ حل‌ مشكل‌

 ۶- گزارش‌ پيشرفت‌ كار

۷ – قدرداني‌ از مجريان‌ طرحهاي‌ حل‌ مشكل‌

۸ – اعلام‌ نتايج‌ به‌ همگان‌

۹ – نگهداري‌ كارنامه‌ نتايج‌

۱۰ ـ تلقي‌ برنامه‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از نظام‌ عادي‌ و فرايند كاري‌ سالانه‌

جوران‌ اين‌ واقعيت‌ را دريافت‌ كه‌ حركت‌ گسترده‌ به‌ سوي‌ كسب‌ آگاهي‌ در رابطه‌ با كيفيت ،که به بحران کیفی دهه ۸۰ منجر شد، ناشی از شکست در تغییر رفتار سازمانی به سمت‌ كيفيت‌ بوده‌ است‌ . يعني‌ با آن‌ كه‌ آگاهي‌نسبت‌ به‌ كيفيت‌ بروز كرد ، ولي‌ كمتر به انجام‌ دادن‌ درست‌ كارها از اول‌ منتهي‌ شد . دكتر جوران‌ اين‌ شكست‌ را ناشي‌ از مبارزه‌‌ اي‌ فاقد برنامه‌ ريزي‌ و محتوا مي‌ داند . به‌ گفتة‌ او ” دستورالعمل‌ اقدام‌ بايد داراي‌ ۹۰درصد محتوا و اساس‌ ، و ۱۰ درصد پند و اندرز باشد نه‌ بر عكس‌ “. قاعده‌ بندي‌ او براي‌ نيل به‌ اهداف‌ ، در يك‌ مبارزه‌ كيفي‌عبارت‌ است‌ از :

۱ – اهداف‌ را از قبل‌ مشخص‌ كنيد

۲ – براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ ريزي‌ كنيد

۳ – براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ ، مسئوليت‌ ها را به‌ روشني‌ تفويض‌ كنيد

۴ – بر اساس‌ نتايج‌ حاصله‌ ، پاداش‌ بدهيد .

خانه

Management With Standard