ISO 14001

ISO 14001

iso14001

استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001 می باشد که بوسیله کمیته ۲۰۷ سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده .

پیاده کردن استاندارد مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهینامه ISO14001 برای سازمانها مزایایی به شرح ذیل دارد :

 1. ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن
 2. ایجاد ارتباط بهتر با نهاد های قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 3. کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع
 4. پیشگیری از آلودگي محيط زيست در سراسر چرخه حیات محصول
 5. حفظ منابع طبيعي
 6. ايمني و بهداشت
 7. مديريت پسماندها
 8. كاهش مصرف منابع
 9. بازيافت
 10. توسعه پايدار
 11. اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

روش گرفتن گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001
برای گرفتن این استاندارد سازمان ها ابتدا باید به کمک یک مشاور واجد شرایط اقدام به طرح ریزی و استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 14001 نمایند.
یکی از مهمترین امور در طرحریزی سیستم مدیریت زیست محیطی ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و پس از آن روش کنترل ریسکهای مربوط به آن و یا روشهای کنترل عملیات می باشد روش های مختلفی برای ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی وجود دارد که در دوره های آموزشی تجزیه و تحلیل خطر و ارزیابی جنبه های ریست محیطی شرکت آگرین سیس تدریس می شود .
پس از استقرار سیستم و انجام یک دوره ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت و اطمینان از مناسب بودن سیستم از یک شرکت گواهی دهنده CB معتبر برای انجام ممیزی دعوت به عمل می آید .
این شرکت پس ازانعقاد قرارداد اقدام بررسی مستندات در مرحله اول نموده و درصورت نیاز بازدیدی را از محل سازمان به عمل خواهد آورد . و یک گزارش به مدیریت سازمان در ارتباط با وضعیت طرحریزی سیستم ارائه میکند .
درمرحله بعدی شرکت گواهی دهنده ISO 14001 اقدام به برنامه ریزی انجام ممیزی نهایی بر مبنای استاندارد ISO 19011 می نماید و برنامه ممیزی را برای کارفرما ارسال می دارد .
درصورت توافق کارفرما ممیزی در تاریخ تعیین شده مطابق برنامه با توجه به الزامات ISO14001 و سایر الزامات قانونی قابل کاربرد بر اساس استاندارد ISO19011 انجام شده و گزارش ممیزی تهیه و به کارفرما ارائه می شود.
درصورت تایید سیستم صدور گواهینامه مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO 14001

الزامات استانداردهای مدیریت زیست محیطی EMS از جمله ایزو ۱۴۰۰۱ شامل موارد ذیل است :

 1. شناسایی نیازمندی های قانونی
 2. شناسایی جنبه ها اثرات و خسارت های زیست محیطی
 3. ارزیابی و مستندسازی موارد محیط زیستی
 4. ارزیابی عملکرد در برابر استاندارد ها و قوانین و استانداردهای درون سازمانی
 5. روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی
 6. شناسایی خط مشی ها و روش های اجرایی مربوط به مسائل زیست محیطی در مورد پرسنل ، پیمانکاران و خریدها
 7. بازخور بررسی مشکلات قبلی زیست محیطی

ساختار و الزامات استاندارد ISO14001:2004 :
استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ براساس چرخه PDCA ( چرخه دمینگ ) تدوین شده
فاز طراحی
در اولین گام سازمان اقدام به بررسی وضع موجود نموده پس از آن یا توجه به نتایج بدست آمده مدیریت خط مشی زیست محیطی را تدوین میکند پس از تدوین خط مشی ریست محیطی نوبت به طرح ریزی سامانه مدیریت می رسد در این فاز

 1. شناسایی جنبه ها و پیامد های زیست محیطی
 2. شناسایی الزامات قانونی و مقررات محیط زیستی
 3. ارزیابی جنبه ها و پیامد های زیست محیطی
 4. تدوین اهداف کلان وخرد و برنامه های زیست محیط

فاز اجرا و عملیات شامل موارد ذیل می باشد:

 1. منابع، وظایف، مسئولیت و اختیار
 2. صلاحیت، آموزش و آگاهی
 3. ارتباطات
 4. مستندسازی
 5. کنترل مستندات
 6. کنترل عملیات
 7. واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری

فاز بررسی

 1. پایش واندازه گیری
 2. ارزیابی انطباق
 3. عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه
 4. کنترل سوابق
 5. ممیزی داخلی

فاز اصلاح و بهبود

 1. بازنگری مدیری

در سال ۲۰۰۴ استاندارد ISO 14001 برای اولین بار مورد ویرایش قرار گرفت ، اما استاندارد ISO 14001 : 2004 تفاوت زیادی با استاندارد ISO 14001: 1996 نداشت و بیشتر به شفاف سازی و انطباق با استاندارد ISO9001 پرداخته بود .

کمیته TC 207 اقدام به تدوین استانداردهای زیست محیطی سری ISO 14000 به تعداد ۲۲ استاندارد نموده که بخشی از آن به شرح ذیل می باشد :

 1. استاندارد ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی
 2. استاندارد ISO 14004 راهنمایی و الزامات برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت محیط زیست
 3. استاندارد ISO 14010 ممیزی زیست محیطی شامل اصول کلی ISO/CD 14010 روشهای اجرایی ISO 14011 – ۱ ضوابط ISO 14012
 4. استاندارد ISO 14044 راهنمای ارزیابی چرخه حیات محصول
 5. ارزیابی چرخه حیات استاندارد ISO 14040
 6. استاندارد ISO 14048 فرمت مستند سازی ارزیابی چرخه حیات محصول
 7. استاندارد نشانه گذاری محیط زیست ISO 14020
 8. استاندارد نشانه گذاری زیست محیطی ادعای زیست محیطی اعلام شده توسط سازمان ISO 14021
 9. استاندارد علائم نشانه گذاری زیست محیطی ISO 14022
 10. استاندارد علائم نشانه گذاری زیست محیطی آزمایش و روشهای تایید ISO 14023
 11. استاندارد ارزیابی عملکرد محیط زیستی ISO 14031
 12. ISO 14050 اصطلاحات و تعاریف محیط زیست
 13. استاندارد ISO 14060 راهنما در مورد جنبه های زیست محیطی در استانداردهای محصول
 14. استاندارد ISO 14062 جنبه های زیست محیطی در طراحی و توسعه محصول

لازم به ذکر است در حال حاضر استاندارد ISO 19011 برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد .

خانه

Management With Standard