ISO 50001

ISISO-ISO-50001O 50001

 

در دسترسی بودن آسان، ارزان بودن و البته کم بودن دغدغه زیست محیطی باعث عدم توجه به مصرف بهینه انرژی در ایران شده است به نحوی که سرانه مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاتر از سرانه مصرف انرژی جهانی است که البته ادامه این روند با توجه به نیازهای جدید کشور ناممکن به نظر می رسد. سیستم مدیریت انرژی EN 16001 و ISO 50001 به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند با ایجاد سیستم ها و فرآیند های مورد نیاز، نسبت به بهبود کارایی مصرف انرژی اقدام کنند ساده سازی سیستم مدیریت انرژی منجر به کاهش هزینه های انرژی اعم از برق، گازوئیل و غیره در سازمان و همچنین کاهش تولید گازهای گلخانه ای توسط سازمان می گردد.

مدیریت انرژی شامل شرح خدمات زیر میباشد:

۱ آموزش کلیاتی از مبانی، مفاهیم مدیریت انرژی جهت ابجاد ادبیات مشترک

۲ تعیین فاصله وضعیت موجود با خواسته های استاندارد از طریق بازدید و مصاحبه با مسئولین و بررسی سیستم موجود؛

۳ تعیین ساختار و اعضاء کمیته مدیریت انرژی

۴ اجرای دوره آموزشی تشریح مبانی و الزامات استاندارد ISO 50001و آموزش شیوه طرح ریزی و بازنگری انرژی برای اعضاء کمیته مدیریت انرژی

۵ تعیین مستندات مورد نیاز از جمله کاربرگهای انرژی برای تامین الزامات استاندارد

۶ همراهی در جمع آوری پیشینه سه ساله اطلاعات انرژی شرکت (در صورت وجود) و ثبت در کاربرگهای انرژی،

۷ بازنگری انرژی، شناسایی و ارزیابی جنبه های بارز انرژی، تعیین خط مبنا و تخمین میزان مصرف مورد انتظار انرژی دوره ای و فرصت های اولیه بهبود

۸ همکاری در تعیین معیارهای مصرف انرژی و پارامترهای کنترل و شاخصهای عملکرد انرژی

۹ همراهی در تعیین اهداف و برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی و اولویت بندی آنها

۱۰ تدوین و تکمیل مستندات از جمله روش های اجرایی، دستورالعملهای کنترل عملیات با رویکرد انرژی، بیانیه خط مشی انرژی و نظامنامه

۱۱ اختصاص زمان برای اجرای فرآیندها بر اساس مستندات تدوین شده

۱۲ برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی ISO 50001

۱۳ تهیه برنامه و اجرای ممیزی داخلی انرژی به وسیله مشاور و با همکاری ممیزان داخلی

۱۴ همراهی در اصلاح موارد نا منطبق و برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

۱۵ همراهی سازمان در انجام ممیزی شخص ثالث تا حصول نتیجه واخذ ISO 50001

خانه

Management With Standard