درباره ما

photo_2016-10-05_11-21-15  
شرکت بهبود طریق کیفیت BTQ  در زمینه  آموزش و مشاوره  سیستمهای نوین مدیریت فعالیت مینماید.  
مدیرعامل آقای سعید یزدانی مهندس صنایع وممیز تاییدشده IATF میباشند.
خط مشی کیفیت ما جلب وفاداری مشتریان و تاثیر مثبت بر اقتصاد و فرهنگ سازمان میباشد.
ما بطور مستمر نقاط قوت و ضعف خود را پایش نموده و فرصتها و تهدیدات بیرونی را تحلیل مینماییم .

 

 

خانه

Management With Standard