صنعت پلاستیک

en_plastic_molded_parts_auto_20150914223540

تولید قطعات پلاستیکی

www.sanatsazan.ir

آقای عابدینی

صنعت سازان

تولید قطعات پلاستیکی

www.deghatplast.com

آقای صدیقیان

دقت پلاست

تولید قطعات پلاستیکی

http://www.sheikhyplastic.ir

آقای شیخی

شیخی پلاست

تولیدقطعات پلاستیکی خودرو www.karanco.com آقای ملک

کران پلیمر

تولیدقطعات پلاستیکی خودرو آقای شکاری

تهران فام

تولید قطعات پلاستیکی آقای روحیه  آسیابسپار
تولیدقطعات پلاستیکی خودرو آقای مرتضوی  اصفهان رضا
تولید قطعات باکالیتی خودرو آقای بدری بدری
تولید قطعات فومی خودرو www.kaboodan.ir آقای منوچهری کبودان شیمی

Management With Standard