نرم افزارمرکزاسناد

نرم افزارمرکزاسناد

doc

۱-معرفي کلیه مدارک درون سازمانی شامل روشهای اجرایی دستورالعمهاو…

۲-معرفي کلیه مدارک برون سازمانی شامل نقشه ها استانداردهاو…

۳– کنترل توزیع مدارک

۴-کنترل بازنگری مدارک

۵-کنترل سوابق اجرایی مدارک

۶-ماتریس مدارک

۷-تهيه گزارشات

دانلود راهنمای نرم افزار

خانه

Management With Standard