نرم افزارمکاتبات اداری

نرم افزارمکاتبات اداری

doc

۱-تعريف اشخاص وسطوح مکاتبه

۲- صندوق دريافت

۳-صندوق ارسال

۴- جستجوي موضوعي

۵-پاسخگويي

۶-ارسال مجدد

۷-صندوق بازيافت

۸- پيوست نامه هاي بيروني

دانلود راهنمای نرم افزار

خانه

Management With Standard