گسترش عملکرد کیفیت QFD در استاندارد بین المللی ISO 16355

 

QFD - Quality Function Deployment - handwritten text in a notebook on a desk - 3d render illustration.

QFDیک روش ممتاز شنیدن  آوای مشتری توسط شرکتها میباشد QFD اطمینان میدهد که تمرکز تمامی فعالیتها ی طراحی مشتری است و تمامی دادو ستد های طراحی را مشتری دیکته میکند .

Yoji Akao    مفهوم QFD رادرسال ۱۹۶۶ درژاپن معرفی کرد.    طبق    نظریه Akao ، QFD متدی برای گسترش طراحی کیفی محصول، بمنظورراضی نمودن مصرف کنندگان می باشد. سپس خواسته های مصرف کنندگان رابه اهداف طراحی تبدیل می کندوازمراکز تضمین کیفیت تخصصی درسراسر فاز تولید استفاده  می نماید.

QFD در سال ۱۹۷۲ بعنوان یک مفهوم رسمی در کارخانه کشتی سازی kabe در صنعت سنکین Mitsubishi  نشات گرفت و به سرعت در سایر صنایع ژاپن – به خصوص در صنعت خودرو سازی – رخنه کرد.

QFDبه تدریج در آمریکای شمالی شناخته شد و به صورت فعالانه ای توسط تامین کنندگان آمریکائی (American supplier Intitut) ترویج داده شد.شرکتهای Xerox, Ford, General Motors مفاهیم QFD را از اواسط دهه ۱۹۸۰بکار گرفتند.

   شرکتهایی که QFDرا بکار گرفتند ادعا دارند که در آنها دوره زمانی  طراحی به نصف و تغییرات مهندسی به دو سوم تقلیل یافته و پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان بهتر از پیش صورت می گیرد . استفاده از این روش باعث درک کامل کلیه کارکنان طراحی و تولید از خواسته های مشخص مشتری شده و در نتیجه آ نچه که تولید میشود تا حدود زیادی همان چیزی خواهد بود که مشتری درخواست کرده است.

این کار قبل از مرحله طراحی صورت میگیرد و از این طریق خواسته های مشتری در مرحله طراحی نیز به نحو مناسبی ترجمه می شود . ترجمه خواسته های مشتری به خواسته های تولید در چهار مرحله صورت میگیرد .  این مراحل عبارتند از :

 مرحله ۱: بررسی خواسته های مشتری .

مرحله ۲: ترجمه خواسته ها ی مشتری به مشخصه های محصول /  خدمات.

مرحله ۳:  ترجمه خواسته ها ی محصول  مشخصه های قطعات.

مرحله ۴: ترجمه مشخصات قطعات به قوانین و روشهای ساخت یا ارائه خدمت .

     در آمریکای شمالی QFD هم چنین به مهندسی مشتری گرا

 (Customer- Driven Engg _ CDE) و به برنامه ریزی ماتریسی محصول (Matrix Product Plannig – mpp) شناخته شده است.

تعريف :QFD

(QFD) يكي از ابزارهاي كيفي جهت دستيابي به نيازها و خواسته هاي مشتري است كه به كمك آن مي توان خدمات و محصولات منطبق با نيازهاي مشتري را طراحي نمود .

  در واقع QFDبر نقطه نظرات مشتري متمركز مي شود و در مراحل اوليه ديد گاههاي مهندسي و مديريتي از اهميت كمتري برخوردارهستند همچنين نيازهاي مشتري جزئي از محصول و خدمات تعريف مي شوند.

اجزاء پا یه ای  QFD

۱-   رضایتمندی مشتری باعث بقای تجاری شرکت ها می شود بنابراین نیازمندی های مشتری باید به بهترین شکل مشخص شود.

۲-QFD یک متدلوژی تیمی است که کارکنان را به حضور گسترده در کارها تشویق میکند

۳- QFD به شرکت کمک میکند که بیشتر رویکرد( واکنش قبل ازاتفاق) را مورد ملاک قراردهد .پیشگیری قبل ازتکوین و طراحی ، بهتر از واکنش پس از ارائه محصول میباشد.(پیشگیری بهتر از درمان است).

 ۴-  متدلژی QFD  به شرکت کمک میکند که اثر بخشی ابزارهای مهندسی و تحلیلی از جملهDOE ، آنالیز شکست وSPC را تعین کند .