OHSAS 18001

1920x615-Untitled-1

OHSAS سرواژه ( Occupational Health and safety Assessment series ) به معنی سريارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشدکه شامل استاندارد های OHSAS18001 و OHSAS18002 بوده که نيازمنديهايي را براي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مانند استاندارد های مشابه BS 8800 , ISA 2000 , AS4801 و … بيان مي دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ريسكهاي ايمني و سلامت حرفه اي خود را تحت كنترل در آورده و كارآئي آن را بهبود بخشد.

اهداف OHSAS 18001 عبارت است از :

۱- ارتقاء و حفظ بالاترين درجه سلامتي جسمي – روحي و اجتماعي برای تمام ذینفعان

۲- پيشگيري از خروج كارگران از شغلشان بدليل شرايط كاري

۳- محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ريسك هاي منتج از فاكتورهاي مضر سلامتي

۴- نگهداري كاركنان در محيط كاري كه شرايط فيزيكي و رواني آن پذيرفته شده باشد.

۵- جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و… .

چرا OHSAS18000 استاندارد ISO 18000 نیست ؟

این OHSAS 18000 ایزو نمی باشد چون از یک سو کشورهای مختلف در سازمان جهانی استانداردسازی در مورد مفاد آن توافق نداشتند و از سوی دیگر سندیکاهای کارگری با آن مخالفت داشتندچون معتقد هستند که این استاندارد ها نمی تواند تا آن حد کامل باشد تمام الزامات را برای سلامت و ایمنی تامین کنند و ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند.

ضرورت پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

در محيط هاي كاري عوامل وجود دارند كه مي توانند سلامتي و بهداشت تن و روان آدمي را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بيماري و يا حادثه سازند ، و چنانچه كنترل اين عوامل در يك چهارچوب و قالب سيستماتيك و منظمي انجام نگيرد هر اقدامي و لو گسترده باز هم عقيم خواهد ماند و اكنون OHSAS 18000 ( سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ) آمده است تا قالبي را براي سازمان از اين حيث فراهم آورد.

مزاياي پياده سازي OHSAS 18001

پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مزايایي در پي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.

– نگرش طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني

– ساختار روشن و واضح مديريت ايمني و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئوليتها مي باشد

– افزايش آگاهي و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ايمني و بهداشت

– ايجاد محيطي امن و سالم

– كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي

– كاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به كاركنان

– رعايت قوانين و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزينه هاي صرف شده براي پرداخت خسارات و پرداخت جريمه هاي احتمالي مي شود

 – اثبات ارزش و جايگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترين سرمايه جامعه

Management With Standard