دانلود رایگان استاندارد

دانلود رایگان استاندارد

دانلود رایگان استاندارد

دانلود رایگان استاندارد بین المللی ایزو استاندارهای مدیریت کیفیت

ENGLISH فارسی
EN   ISO9001:2015 FAR ISO 9001:2015
 ISO 9000:2015
ISIRI 9000
ISO 9004 ISIRI 9004
ISO 19011 ISIRI 19011
 ISO 10015 ISIRI 10015
 ISO 10018
 ISO10013:2001 ISIRI 10013
ISIRI 10007
ISO 10006:2003 ISIRI 10006
 ISO 29001
ISO 10017
ISO 10014:2006
ISO 10005
ISO 10019:2005 ISIRI 10019
 ISIRI 15189
 ISIRI 13245

دانلود رایگان استاندارد بین المللی ایزو استانداردهای صنعت خودرو

ISO/TS16949 ISIRI 16949
APQP MANUAL  
FMEA MANUAL  
MSA MANUAL  
 SPC MANUAL  
 

دانلود رایگان استاندارد بین المللی ایزو استانداردهای زیست محیطی

ISO 14001 ISIRI 14001
 ISO 14004
ISIRI 14015
 ISO 14001:2015
ISIRI 14020
  ISIRI 14031
  ISIRI 14044
  ISIRI 14050

دانلود رایگان استاندارد بین المللی ایزو استانداردهای ایمنی وبهداشت حرفه ای

 OHSAS 18001  ISIRI 18001
OHSAS 18002  ISIRI 18002
 ISO 45001
 
   

استانداردهای مدیریت صنایع غذایی

 ISO 22000:2005  ISIRI 22000
ISO 22002-1  ISIRI 4557-HACCP
 ISO 22002-2
 ISO 22002-3   ISIRI 12000
 ISO 22003  
ISO 22004

استانداردهای رضایت مشتری

ISO 10001:2007 ISIRI 10001
ISO 10002:2014 ISIRI 10002
ISO 10003:2007
ISO 10004:2012 ISIRI 10004
 ISO10008
 
 
   

استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات

 ISO 27001 ISIRI 27001
 ISO 27002
 ISIRI 27002
  ISIRI 27003
   ISIRI 27005
   ISIRI 27006
   ISIRI 17799

استاندارهای مدیریت انرژی

 ISO 50001  ISIRI 50001
 ISO 50002
 
ISO 50003
ISO 50004
 ISO 50006
 
ISO 15015

استانداردهای مدیریت ریسک

 ISO 31000   ISIRI 13245
 BS 31010
 ISIRI 13246
 BS 31004
 ISIRI 14560
   

دانلود استاندارد ایزو  استانداردهای مدیریت آزمایشگاه

 ISO 17025   ISIRI 17025
   ISIRI 10012
   
   

استانداردهای ارزیابی انطباق

 ISO 17000  ISIRI 17000
   ISIRI 17001
   ISIRI 17011
ISIRI 17020
ISIRI 9133
ISIRI 17021
ISIRI 17021-4
ISIRI 17022
ISIRI 17024
ISIRI 17027
ISIRI 17065
ISIRI 17050-1
ISIRI 17050-2
ISIRI 17067
ISIRI 17466
   ISIRI 17467
   ISIRI 17468
   ISIRI 17892

 

استاندارهای مدیریت برند

 ISO 10668 FAR ISO 10668
 

استاندارهای مهندسی نرم افزار

ISO 25001 ISIRI 25001
 ISIRI 25000
 ISIRI 12500
 ISIRI 25021
ISIRI 25041

 

استاندارهای فنون آماری

ISO 10017 ISIRI 7532-1
ISIRI 7532-5
ISIRI 11496-1
ISIRI 11496-2
ISIRI 11502-2
ISIRI 17462-2
ISIRI 18226-1

دانلود استاندارد ایزو – مدیریت کیفیت- زیست محیطی -ایمنی -تعالی سازمان -کالیبراسیون اطلاعات -انرژی -کیفیت صنایع غذایی- ارزیابی انطباق -برند- رضایت مشتری -ریسک

دانلود استاندارد ایزو – مدیریت کیفیت- زیست محیطی -ایمنی -تعالی سازمان -کالیبراسیون اطلاعات -انرژی -کیفیت صنایع غذایی- ارزیابی انطباق -برند- رضایت مشتری -ریسک

دانلود استاندارد ایزو – مدیریت کیفیت- زیست محیطی -ایمنی -تعالی سازمان -کالیبراسیون اطلاعات -انرژی -کیفیت صنایع غذایی- ارزیابی انطباق -برند- رضایت مشتری -ریسک

دانلود استاندارد ایزو – مدیریت کیفیت- زیست محیطی -ایمنی -تعالی سازمان -کالیبراسیون اطلاعات -انرژی -کیفیت صنایع غذایی- ارزیابی انطباق -برند- رضایت مشتری -ریسک

 خانه

Management With Standard