سایت های مدیریتی ایرانی

سایت های مدیریتی ملی

site1
سایت های مدیریتی ایرانی
………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..
موسسه استانداردایران http://www.isiri.org
اداره کل استاندارد تهران http://www.tehranstandard.com
جایزه کیفیت ایران http://www.inqa.org
 انجمن مشاوران مدیریت http://www.imca.ir
سازمان مدیریت صنعتی http://www.imi.ir
 سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران  http://www.idro.org
 انجمن مدیریت کیفیت ایران  http://www.iranqms.ir
 انجمن مدیران کنترل کیفیت تهران http://www.aiqco.org

 خانه

Management With Standard