صنعت تاسیسات

Chiller

 

تولید  انواع چیلر جذبی و تراکمی و برج خنک کننده

www.saripuya.com

 

آقای مهندس هوشنگ سرخابی

شرکت ساری پویا

 

Management With Standard