صنعت فورج

Forging 1

شرکت فنر زر

 www.zarspring.com

آقای  پویان

تولید فنر خودرو

 شرکت جلاپردازان الوند

jpa.co.ir

آقای اسکندری

تولید قطعات ریلی بروش فورج

شرکت واثق فورج

آقای ذبیحی

تولید قطعات خودرو بروش فورج

 

Management With Standard