نرم افزارتضمین کیفیت

نرم افزارتضمین کیفیت

QA۱-درج اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه شامل:  نحوه ايجاد / تجزيه وتحليل  /برنامه ريزي اجرا /نتايج واثربخشي

۲-پايش شاخص هاي فرايند 

۳-ثبت پروژه هاي حل مساله

۴-ثبت پروژه هاي ضدخطاسازي

۵-ثبت مواردتذكركيفي به توليد

۶-ثبت مواردتذكركيفي به تامين كننده

۷-ثبت مواردتوقف توليد

۸-تهيه گزارشات مديريتي

۹-اندازه گيري رضايت مشتريCSM

۱۰-اناليز هزينه هاي كيفيت COQ

۱۱- Five  S  Plan

۱۲-فرايندگرايي

۱۳-درج برنامه وسوابق آديت فرايند

۱۴درج برنامه وآديت محصول

۱۵-درج برنامه وسوابق مميزي داخلي ساليانه

 ۱۶-درج اهداف كيفيت سازماني

 دانلود راهنمای نرم افزار

Management With Standard