نرم افزارکنترل کیفیت

نرم افزارکنترل کیفیت
qc

۱- ثبت برنامه كنترل وكنترل كيفيت اقلام ورودی حین تولیدومحصول نهایی

۲-ثبت نتایج کنترل کیفیت ورودی حین تولید ومحصول نهایی

۳-اجراي رديابي سريع ازكنترلهاي انجام شده

۴-تهيه گزارشات موضوعي-تاريخي

۵-SPC PLAN

۶-رسم نمودارهاي مختلف

۷- ثبت  كنترل محصول نامنطبق

دانلودراهنمای نرم افزار

خانه

Management With Standard