نرم افزار آموزش

TAE WHS Perth-training-

۱-امكان ثبت ساختارسازماني

۲-امكان معرفي كامل پستهاي سازماني از لحاظ  شرح وظايف وشرايط احراز

 ( تحصيلات -تجربه-مهارت-دوره موزشي)

۳-امكان معرفي دوره هاي آموزشي گوناگون

۴-امكان درج اطلاعات تامين كنندگان خدمات آموزشي

۵-امكان درج نيازسنجي آموزشي

۶-امكان درج برنامه ريزي آموزشي

۷-تهيه كاردكس آموزشي پرسنل سازمان

۸-ايجاد كتابخانه الكترونيكي

۹-امكان تهيه آرشيوآموزشي

۱۰-ثبت وتعيين اثربخشي آموزش

۱۱-ثبت نظر سنجي آموزشها

۱۲-گزارشات مديريتي آموزش

دانلود راهنمای نرم افزار

Management With Standard