نرم افزار انبار

storage3

۱-تعريف انبارها

۲-تعریف كالاها

۳-تعریف طرف حسابها

۴-ثبت ورودوخروجهاي انبار

۵-ثبت دستورالعملهاي انبارداري(جابجايي-نگهداري-بسته بندي-تحويل)

۶-تهيه برچسبها

۷-ثبت درخواست كالا از انبار

۸-ثبت درخواست خريد

۹-اجراي رديابي سريع

۱۰-تهيه گزارشات موضوعي- گزارشات تاريخي- كاردكس اقلام انبار-مانده قراردادها-مانده سفارش ها-گزارش طرف حساب-نقطه سفارش

 دانلود راهنمای نرم افزار

Management With Standard