نرم افزار بازرگانی

نرم افزار بازرگانی

commercial_real_estate_software3

۱-قراردادهای فروش

۲-سفارشات فروش

۳-سفارشات به توليد

۴-قراردادهای خرید

۵- سفارشات خرید

۶-داده های خرید

۷-اطلاعات رقبا

۸-درخواست خرید

۹-بازنگری قرارداد

۱۰- فاکتور فروش / خرید

۱۱-تهيه گزارشات متنوع فروش وخرید

دانلود راهنمای نرم افزار

Management With Standard