نرم افزار تولید

نرم افزار تولید

production

۱-ثبت مراحل توليد هر محصولOPC-FPC

۲-ثبت دستورالعملهاي توليدPCS

۳-ثبت توقفات دستگاههاSTOP

۴-اجراي برنامه ريزي توليدویرنامه ریزی مواد MRP

۵-اجراي كنترل توليد

۶-امكان رديابي سريع توليد

۷-گزارشات مديريتي توليدومحاسبه شاخصهاي مختلف

دانلود راهنمای نرم افزار

خانه

Management With Standard