نرم افزار طرحریزی کیفیت

نرم افزار طرحریزی کیفیت

quality_planning

۱-امكان ايجاد طرحهاي كيفيت بصورت الكترونيكي شامل موارد ذيل:

تست پلان قطعه/استانداردها/نقشه

مشخصات مونتاژي عملكردي ودوام قطعه

مشخصات ويژه محصول/مشخصات ويژه فرايند

برنامه كنترل cp

P.FMEA

سوابق مشكلات كيفي

MODIFICATION

OPC CHART/FPC CHART

ماتريس مشخصات محصول وفرايند

۲-امكان گزارش گيري از هركدام ازمواردفوق

۳-ايجاد ليست پروژه ها

۴-امكان راهبري پروژه هاي تكوين محصولSQA

 دانلود راهنمای نرم افزار

Management With Standard