نرم افزار مدیریت استراتژیک

نرم افزار مدیریت استراتژیک

۱- معرفی سازمان شامل :

تاریخچه،چشم انداز،ماموریت،ارزشها،عوامل کلیدی موفقیت ، خط مشی

۲- معرفی منابع سازمان شامل :

نیروی انسانی، سیستمها، تجهیزات، فضا ،

۳- معرفی ذینفعان شامل :

مالکین، مشتریان ،تامین کنندگان و رقبا

۴- تحلیل فضای کسب کار شامل :

نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

۵- تعیین واجرای استراتژی شامل :

شناسایی و تعریف استراتزی و اهداف و برنامه های اجرایی

۶- فرایند گرایی شامل :

شناسایی ، تدوین و پایش فرایند

 

خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

Management With Standard