نرم افزار نگهداری وتعمیرات

نرم افزار نگهداری وتعمیرات

PM

۱-ثبت شناسنامه ماشين آلات وتجهيزات شامل:

                           اطلاعات كلي دستگاه

                           مشخصات قطعات تعويضي

                           مشخصات قسمتهاي اصلي

                           نقشه ها وعكس ها

۲-ثبت برنامه نگهداري وتعميرات پيشگيرانه

۳-ثبت سوابق سرويسها وتعميرات

۴-ثبت شناسنامه ابزار شامل:

                           اطلاعات كلي ابزار شامل مالكيت ،تيراژمجازو..

                           مشخصات قطعات تعويضي

                           نقشه ها وعكس ها

۵-ثبت برنامه نگهداري وتعميرات پيشگيرانه

۶-ثبت سوابق سرويسها وتعميرات

۷-ثبت وتحليل حالات بالقوه خرابي ماشين M.FMEA

۸-تهيه گزارشاتر مديريتي

 دانلود راهنمای نرم افزار

خانه

Management With Standard