نرم افزار کالیبراسیون

نرم افزاLaboratory Testing Industriesر

کالیبراسیون………………………………………………………………………………………………………………………
۱-ثبت scope آزمايشگاه

۲-امكان درج شناسنامه واطلاعات ابزار

۳-ثبت برنامه كاليبراسيون داخلي وخارجي

۴-امكان درج سوابق كاليبراسيون

۵-امكان درج برنامه وسوابق نگهداري وتعميرات تجهيزات

۶-امكان درج نقشه ها ياعكسهاي ابزار درشناسنامه ها

۷-امكان درج دستورالعملهاي كاليبراسيون

۸- MSA PLAN

۸-گزارشات مديريتي كاليبراسيون

دانلودراهنمای نرم افزار

    خانه

Management With Standard